Konfiguracja

WSTĘP

W widoku „KONFIGURACJA” możliwe jest ustawienie podstawowych parametrów aplikacji. Znajdują się tutaj następujące zakładki, w których możliwe jest:

1. Czas pracy:

2. Baza świadczeniodawców:

3. Ustawienia główne:

4. Ustawienia recepty:

5. Ustawienia drukarki:

6. Kopia bezpieczeństwa:

7. Adresaci skierowań:

8. Katalog badań:

9. Płatności:

Przejście do widoku „KONFIGURACJA” następuje po naciśnięciu ikony tego widoku bądź wybrania na pasku „Pokaż widok” -> „Konfiguracja” (Ctrl + 8)

I. CZAS PRACY

Użytkownik ma możliwość określenia czasu pracy oraz dni wolnych od pracy, niezależnie dla każdego ze zdefiniowanych świadczeniodawców (miejsc pracy użytkownika):

Godziny zostaną dodane do grafika pracy:

Na podobnej zasadzie obywa się definiowanie dni wolnych od pracy:

Dodane dni wolne pojawią się w prawej części okna programu:

II. BAZA ŚWIADCZENIODAWCÓW

W tej zakładce możliwe jest:

1. DODAWANIE, EDYCJA I USUWANIE DANYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW (MIEJSC PRACY UŻYTKOWNIKA)

Użytkownik programu może zdefiniować dowolną liczbę świadczeniodawców (miejsc pracy).

Naciśnięcie ikony spowoduje otwarcie okna, w którym wprowadzić należy dane podmiotu:

Po zatwierdzeniu przyciskiem „OK” dane świadczeniodawcy zostaną zapisane w bazie:


Uwagi odnośnie usuwania danych świadczeniodawcy:

Naciśnięcie przycisku TAK spowoduje, że numery recept zostaną przeniesione do puli „NIEPRZYPISANE DO ŻADNEGO ŚWIADCZENIODAWCY”. Naciśnięcie przycisku NIE spowoduje NIEODWRACALNE usunięcie numerów recept z programu.

2. EDYTOWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NETGABINET.PL

W nowo otwartym oknie ukażą się dane użytkownika, które można dowolnie modyfikować (za wyjątkiem pól: Imię, Nazwisko oraz numer PWZ):


Opis widoku:

1. Pola oznaczone gwiazdką * zostają w procesie wydruku recepty zamieszczone na dole recepty z miejscu na przeznaczonym na pieczątkę Lekarza („Dane i podpis lekarza”).

Zmienione dane należy zatwierdzić klawiszem „OK„. Po zakończonej edycji należy dokonać aktualizacji bazy danych (menu Aktualizacja” -> „Aktualizacja bazy danych”).

3. KONFIGUROWANIE KONTA DLA WYSYŁEK POWIADOMIEŃ E-MAIL

Prawidłowa „Konfiguracja konta” daje możliwość wysyłania powiadomień typu E-MAIL do pacjentów.

Spowoduje to otwarcie okna, gdzie należy wpisać odpowiednie dane z konta e-mail, którego Użytkownik programu będzie używał do wysyłki tego typu powiadomień (najczęściej informacje te znajdują się w zakładce „Ustawienia” danego konta):

Opis:

  1. W polu „E-mail” wpisać należy adres mailowy, który Używane będzie do wysyłania powiadomień typu E-MAIL.
  2. W polu „Hasło” – hasło używane do logowania się na podany adres mailowy.
  3. Pola Port SMTP oraz Port POP3 – są to standardowe porty, na których działa poczta, aczkolwiek może się zdarzyć, że konieczne będzie tam wpisanie innych wartości. Pola Serwer SMTP oraz Serwer POP3 uzupełnić należy o nazwy, które są ustalone dla konkretnych portali. Dla przykładu:

4. KONFIGUROWANIE TREŚCI POWIADOMIEŃ WYSYŁANYCH ZA POMOCĄ SMS I/LUB E-MAIL

Otwarte zostanie okno, gdzie ustalić należy treść domyślną dla wiadomości SMS i/lub E-MAIL:

Wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem „OK„.

5. KONFIGURACJA KONTA eWUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców)

Aby Użytkownik mógł korzystać z weryfikowania prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), powinien posiadać upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ, które przyznawane jest, po złożeniu odpowiedniego wniosku, w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W otwartym oknie wprowadzić zaznaczyć checkbox „WŁĄCZ” i wprowadzić wymagane dane:

Opis widoku:

  1. Login oraz Hasło – dane otrzymane na podstawie upoważnienia do  korzystania z systemu eWUŚ uzyskane z NFZ.
  2. Kod OW NFZ – kod właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Identyfikator Świadczeniodawcy – wymagany tylko w przypadku konfiguracji, jako „Typ operatora” -> „Świadczeniodawca” w następujących oddziałach NFZ: 01, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12.

Dane dane zatwierdzić przyciskiem „OK„.

UWAGA! Weryfikacja pacjentów w systemie eWUŚ będzie możliwa po ponownym uruchomieniu programu NETGABINET.PL. Dla możliwości korzystania z automatycznej weryfikacji uprawnień pacjentów konieczne jest połączenie z Internetem.

6. ZMIANA HASŁA DO LOGOWANIA W PROGRAMIE NETGABINET.PL

W nowym oknie wprowadzić wymagane dane oraz nowe hasło:

Dane zatwierdzić przyciskiem „OK„.

UWAGA! Każda zmiana hasła zmienia automatycznie klucz aktywacyjny programu NETGABINET.PL, który można podglądnąć w oknie logowania do programu -> zakładka „Aktywny klucz aktywacyjny”. Klucz aktywacyjny niezbędny jest w momencie gdy z jakiś powodów konieczne będzie odtworzenie danych programu kopii zapasowej.

III. USTAWIENIA GŁÓWNE

W tej zakładce możliwe jest:

1. OKREŚLENIE CZASU TRWANIA WIZYTY

Określenie czasu trwania wizyty odbywa się niezależnie dla każdego ze zdefiniowanych w programie świadczeniodawców.

Długość trwania wizyty ustala się poprzez wskazanie ilości przyjmowanych pacjentów w ciągu godziny:

Przykładowo, wybranie cyfry „4″ skutkować będzie przeznaczeniem 15 minut na jedną wizytę (jednego pacjenta) w Widoku „Rejestracja”:

2. ZMIANA CZCIONKI PROGRAMU NETGABINET.PL

Zmiana czcionki programu NETGABINET.PL odnosi się do czcionki stosowanej w programie NETGABINET.PL a nie wydrukach z programu.

Zmieniona czcionka widoczna będzie po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu programu.

3. OKREŚLENIE KOLORYSTYKI KALENDARZA REJESTRACJI

Możliwość wyboru kolorystyki kalendarza rejestracji, podobnie jak czasu trwania wizyty, określa się oddzielnie dla każdego świadczeniodawcy (miejsca pracy Użytkownika).
Z palety kolorów wybrać można inny kolor na określenie:

Wybrane w ten sposób kolory zostaną naniesione na kalendarz w widoku „Rejestracja” w zależności od zdefiniowanych godzin pracy Użytkownika:

4. SPRAWDZANIE DOSTĘPNEJ LICZBY SMS


W nowym oknie wyświetlona zostanie informacja na temat stanu pakietów SMS:

IV. USTAWIENIA RECEPTY

Ustawienia recepty mają zastosowanie do wybranego na pasku świadczeniodawcy. Oznacza to, że możliwość określenia elementów dodatkowych, które mają być drukowane na recepcie a także dostosowanie wydruku samej treści recepty do gotowych blankietów recept z drukarni odbywa się oddzielnie dla każdego ze zdefiniowanych w programie świadczeniodawców (miejsc pracy Użytkownika):

Dane zatwierdzić przyciskiem „Zapisz ustawienia„.

Z kolei dostosowanie wydruku treści recepty do gotowych bloczków recept z drukarni rozpoczyna się od określenia jej podstawowych wymiarów (w zależności od producenta, bloczki recept mogą się różnić wymiarami):

Przechodząc przez kolejne zakładki: „Marginesy pionowe”, „Marginesy poziome” oraz „Czcionki” - dostosować treść do określonych uprzednio wymiarów recepty:

Aby przywrócić ustawienia wydruku sprzed zmian należy nacisnąć przycisk „Przywróć domyślne„.

V. USTAWIENIA DRUKARKI

Właściwie skonstruowane ustawienia drukarki w znacznym stopniu usprawniają pracę Użytkownika. Po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wydruki wysyłane są do zdefiniowanej drukarki skąd z odpowiednich podajników pobierane są kartki papieru do wydruków generowanych z programu NETGABINET.PL
Ustawienia drukarki wybierane są oddzielnie dla każdego ze zdefiniowanych świadczeniodawców.

W tej zakładce istnieje możliwość zmiany ustawień wydruku, które zostały automatycznie zapisane przy pierwszym drukowaniu recept, zaleceń dla pacjenta oraz treści wizyty a także przystosowania wydruku dla zwolnień lekarskich (druków ZUS ZLA):

VI. KOPIA BEZPIECZEŃSTWA
W tym miejscu możliwe jest skonfigurowanie podstawowych ustawień dotyczących wykonywania kopii zapasowej programu NETGABINET.PL takich jak:

Wybór katalogu docelowego wykonywania kopii dotyczy jedynie tego rodzaju kopii bezpieczeństwa – wykonywanej po przypomnieniu przez program po ustalonej przez Użytkownika liczbie dni przy zamykaniu programu:

Pozostałe kopie wykonywane są do domyślnego katalogu (Moje Dokumenty).

Szerzej o wykonywaniu i przywracaniu danych z kopii w rozdziale „Kopia zapasowa programu”.

VII. ADRESACI SKIEROWAŃ

W tym miejscu znajduje się baza placówek, które wykorzystywane są przy wystawianiu różnego typu formularzy zaświadczeń/skierowań.

Tak zwany „Adresat skierowania” to podmiot, do którego kierowany jest pacjent. W tym widoku istnieje możliwość podglądu wszystkich zdefiniowanych przy wystawianiu zaświadczeń/skierowań adresatów a także…:

VIII. KATALOG BADAŃ
Program zawiera wbudowany katalog badań (analitycznych i obrazowych), z którego Użytkownik może korzystać w module „Wizyty”. W tym miejscu możliwe jest edytowanie wbudowanego katalogu badań, przypisywanie jednostek oraz wykonawców do poszczególnych badań:

Przy użyciu ikon, znajdujących się nad poszczególnymi częściami okna, możliwe jest:

Przypisanie wykonawcy do konkretnego badania, jest to funkcja przydatna przy późniejszym tworzeniu raportów z przeprowadzonych badań (istnieje np. raport umożliwiający wyszukanie zleconych badań wg. wykonawcy tego badania):

IX. PŁATNOŚCI
W zakładce „Płatności” istnieje możliwość dokonania opłaty za program NETGABINET.PL oraz wykupienia pakietu SMS. Obie transakcje wykonywane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.

Szerzej na temat zakupu licencji programu i pakietu SMS w rozdziale „Pobieranie, uruchamianie i dokonywanie opłat w programie NETGABINET.PL.

targetPowrót do spisu treści arrow-leftNastępna strona