Pobieranie

Aktualna wersja programu NetGabinet 1.89 (data wydania: 2021-09-13)

Nowości:

 • Naprawiano błąd z drukowaniem „S” na recepcie
 • Wyświetlanie słowne ilości dawki leku
 • Lekarz może wystawić sobie receptę nie Pro Auctore
Pobierz wersję dla Windows Pobierz wersję dla MAC

Wersja programu NetGabinet 1.41 (data wydania: 2014-02-13)

Nowości:

 • Zaświadczenia i skierowania – aktualizacja kodów wyrobów medycznych w formularzach: „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne z wyłączeniem środków przysługujących comiesięcznie” oraz „Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie część A”
 • Rachunki i faktury – zmiana nazw: „Rachunek sprzedaży” oraz „Faktur VAT” na słowo „Faktura”
 • Rachunki i faktury – dodanie pola „Uwagi” (do dokumentu) dla generowanych z programu dokumentów sprzedaży.
 • Rachunki i faktury – automatyczne wstawianie w uwagach adnotacji o treści: „Faktura dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie: art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz.1504, z późn.zm.”, jeśli podatnik nie jest płatnikiem VAT
 • Wizyta – dodanie informacji o wieku pacjenta w oknie wizyty
 • Wizyta – możliwość podglądu danych teleadresowych pacjenta z poziomu okna wizyty
 • Wizyta – dodanie informacji o stopniu odpłatności w Wizycie w polu „Leki”
 • Wystawianie recept – dodanie na recepcie nazwy substancji czynnej po sumarycznej dawce przepisanego leku dla leków z kategorią dostępności Rp (dotyczy leków z grup narkotycznych wystawianych na receptach z kategorią „Rp”)
 • Inne drobne poprawki i ulepszenia

 

Wersja 1.39 (data wydania: 2013-04-25):

 • nowa przejrzysta szata graficzna programu
 • baza świadczeniodawców – nowe pola w danych świadczeniodawcy (V i VIII część resortowego kodu identyfikacyjnego)
 • baza świadczeniodawców – dodanie pola „Nazwa skrócona świadczeniodawcy”
 • raporty – nowy raport umożliwiający wygenerowanie zbiorczo plików XML z systemu eWUŚ
 • ulepszona procedura uruchamiania wersji próbnej programu
 • recepty – dodano kody kreskowe na receptach z zawartymi w pasku cyframi kontrolnymi
 • recepty – dodano na recepcie wystawianej dla dziecka z numerem PESEL rodzica informacji do kogo należy PESEL – ojca, czy matki
 • recepty – ulepszono mechanizm rozdzielania leków na recepcie
 • wizyty zakładka załączniki -dodano możliwość dodawania załączników bezpośrednio z zakładki
 • baza pacjentów – ulepszono sortowanie pacjentów, których nazwiska rozpoczynają się od polskich znaków
 • baza pacjentów – dodano automatyczne uzupełnianie imienia i nazwiska na podstawie danych z bazy EWUŚ
 • wydruki – dodano informację o płci pacjenta na wydrukach
 • dodano komunikat o konieczności zmiany hasła w EWUŚ
 • deponowanie numerów recept – wprowadzono zmiany zgodnie z rozporządzeniem
 • przyspieszenie pracy programu
 • inne drobne poprawki i ulepszenia
 • wersja do pobrania: NETGABINET_1.39

Wersja 1.38 (data wydania: 2013-01-31):

 • możliwość deponowania i wydruku recept z kategorią dostępności „Rpw” według nowego wzoru
 • dodanie nazwy substancji czynnej przy lekach Rpw na wydruku recepty (po sumarycznej dawce leku)
 • możliwość wyboru powiększonej czcionki w aplikacji
 • weryfikowanie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) również z poziomu okna „Wizyty”.
 • dopasowanie okna przy automatycznym rozdzielaniu recept do wielkości monitora użytkownika
 • dodanie nowego raportu Procedury ICD9, oraz dodanie do raportu „Wizyty” nowej danej wynikowej – „Kod procedury”
 • dopasowanie konfiguratora do wydruku recept na gotowych bloczkach recept z drukarni według nowego wzoru
 • dodanie nowych formularzy do Zakładki „Zaświadczenia i skierowania” – „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej” oraz „Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego”
 • dodanie do zakładki „Zaświadczenia i skierowania” nowego formularza: „Karta zgonu”
 • możliwość drukowania in blanco recept z kategorią dostępności Rpw

Wersja 1.37 (data wydania: 2013-01-07):

 • automatyczne weryfikowanie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)
 • możliwość drukowania recept In blanco z danymi lekarza wraz z kodem kreskowym numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu)

Wersja 1.36 (data wydania: 2012-10-31):

 • nowa baza danych zawierająca listę leków refundowanych obowiązującą od 1 listopada 2012r.

Historia zmian w poprzednich wersjach

Wersja 1.35 (data wydania: 2012-08-31):

 • nowa baza danych zawiera listę leków refundowanych obowiązującą od 1 września 2012r.
 • nowa baza kodów ICD9

Wersja 1.34 (data wydania: 2012-08-01):

 • wyświetlanie, po najechaniu myszką na datę zapisanej wizyty, treści pól: „Wywiad”, „Badanie fizykalne” oraz „Rozpoznanie”
 • dodanie do zakładki Wizyty – >”Zaświadczenia i skierowania” czterech nowych formularzy – oświadczeń pacjenta o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczenia medycznego
 • dodanie do zakładki „Zaświadczenia i skierowania” nowego formularza  - „Skierowanie na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ”
 • dodanie informacji o dacie realizacji recepty w zakładce „Historia recept”
 • automatyczne uzupełnianie, w tworzonych formularzach zaświadczeń/skierowań, rozpoznań ICD-10 dodanych w trakcie wizyty
 • dodanie możliwości wydruku recept z nowymi numerami (22-cyfrowymi) oraz recept drukowanych wg nowego wzoru ale bez numeru recepty i kodu kreskowego, na kartkach formatu A4
 • drukowanie informacji zawartej w polu Wizyty „Zalecenia dla pacjenta” w formacie pojedynczej recepty (niezależnie od zaznaczonej opcji „Drukuj również dla pacjenta” w wizycie)
 • w wizycie dodane zostało nowe pole „Procedury ICD9″, gdzie z wbudowanego katalogu wybrać można procedurę celem dodania jej do treści przeprowadzanej wizyty
 • stworzona została możliwość przydzielania poszczególnym wizytom pacjentów (w ramach danego świadczeniodawcy) numeru księgi głównej
 • dodana została możliwość wydruku raportów (zestawień) w układzie pionowym bądź poziomym
 • dodany został nowy raport umożliwiający utworzenie zestawienia z wystawionych pacjentom zaświadczeń/skierowań